Het ‘eerlijke’ verhaal


Natuurlijk heeft de fractie van PRO Scherpenzeel overwogen om per vraag een antwoord te geven. Maar uiteindelijk gaat het er om waarom wij als PRO fractieleden allemaal de politiek zijn ingegaan. Om mensen het eerlijke verhaal te vertellen en wel op basis van ons progressief gedachtengoed. Daarom ons antwoord in een betoog.

Zelfstandigheid

Natuurlijk zouden wij het geweldig vinden als we als Scherpenzeel een zelfstandige gemeente zouden kunnen blijven. De door ons gebruikte bijzin is dan altijd dat daarbij de dienstverlening van de gemeente niet in gedrang moet komen en dat een zelfstandige gemeente betaalbaar moet blijven ook voor de laagste inkomensgroepen.

De dienstverlening moet dan wel voldoen aan moderne eisen, zoals digitaal werken, een andere rol van gemeente bij ruimtelijke ordening en slim opereren door regionaal samen te werken. De laatste jaren hebben ambtenaren en ook colleges aangegeven dat de omvang van ons ambtenarenkorps voldoende was voor de basisvoorzieningen maar niet voldoende om invulling te geven aan innovatie, digitalisering, samenwerking en nieuwe wetgeving. Bij de toekomstvisie ging het om een doorkijk tot 2030 en gezien de taken die van de Rijksoverheid overgaan naar de gemeente wordt dat moeilijk. Nu komt binnen het sociaal domein het Beschermd wonen als taak het komend jaar op het bordje te liggen van de gemeente en dit zal ook grote inspanningen vergen.

Deze geluiden zijn diverse malen geuit in aanwezigheid van alle fracties. En ook recentelijk hebben diverse ambtenaren haarfijn toegelicht hoe er roofbouw wordt gepleegd op onze hardwerkende ambtenaren. De uitkomsten dat er minimaal 14 ambtenaren tekort zijn om aan de basisvoorwaarden te voldoen komen dan ook niet als een verrassing.

De afgelopen jaren is de begroting vaak met moeite kloppend gemaakt. Zo moesten we recentelijk bij de kadernota de reserve sociaal domein aanboren om nog in de zwarte cijfers te blijven. Vaak zijn we afhankelijk van de meevallers in de bijdrage van het Rijk om onze lasten te kunnen dekken. We hebben nog een redelijke algemene reserve maar die kan snel uitgeput raken bij structurele tekorten.

Het zijn deze twee zaken die gaan wringen voor ons dorp. Bij 14 ambtenaren extra spreken we over extra uitgaven van circa 1,1 miljoen euro per jaar, die niet uit de inkomsten betaald kunnen worden. De gemeentelijke belastingen zullen hierdoor moeten stijgen tot wel 300 á 400 euro per gezin/eenheid per jaar.

De eerlijke vraag is dan ook “is zelfstandigheid u deze extra kosten waard?”

Natuurlijk zullen de kosten ook bij fusering mogelijk stijgen en we willen hier als PRO ook graag een financiële onderbouwing voor, maar dat is wel de éérlijke vraag!

Bestuurskracht

De provincie Gelderland is in beeld gekomen door grote conflicten in het college voor 2018, integriteitsonderzoeken en onvoldoende visie op onze gemeente en daadkracht om dit te realiseren. Dit beeld is nog versterkt door de schoffering van onze burgemeester in de raadsvergadering van 27 juni jongstleden. Natuurlijk was er een structuurvisie, maar het daadwerkelijk uitvoering geven aan de visie werd langzaam ter hand genomen. Soms waren we een speelbal van een projectontwikkelaar en soms werden we wakker van een integraal plan van de ondernemersvereniging.

Als verantwoordelijke raadsleden blijft voor PRO Scherpenzeel het kompas gericht op dienstverlening, betaalbaarheid en op het vlak van bestuurskracht zou een kritische blijk op ons eigen functioneren ons sieren.

Als er partijen zijn die op basis van bovenstaand verhaal willen suggereren dat we tegen zelfstandigheid zijn, rest maar één antwoord: de enige juiste keuze wordt gemaakt op basis van het eerlijke verhaal.

Willem Schuur

Fractieleider PRO Scherpenzeel

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*