9 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017 heeft Ad van Es gesproken over onze visie op de programmabegroting.

 

“Vz.

Voor ons ligt een begroting waarvan het eindresultaat een plusje laat zien.

Complimenten voor de ambtenaren die dit voor elkaar hebben gekregen.

Kanttekening is wel dat dit plusje, van 20.000 op een bedrag van 14 miljoen, slechts bereikt kan worden door enkel incidentele meevallers en een toevoeging uit de algemene reserve.

Daar waar Scherpenzeel verleden jaar met een soortgelijke begroting onder provinciaal financieel toezicht werd geplaatst, zijn wij nu zeer benieuwd naar de reactie van de provincie op deze begroting. Maar zoals gezegd, gelet op de begroting van vorig jaar, zit er verbetering in.

 

Vz.

Voor ons ligt de laatste begroting van dit college , .. tot de verkiezingen van maart a.s.

Zoals de meesten van ons nog wel zullen herinneren, was het op school in het examenjaar ook altijd een kwestie van:

-Terug kijken of er genoeg voldoendes waren gescoord,

-nog wat herhalen,-

-veel vrij,-

-en vooral geen nieuwe dingen gaan doen, gewoon de eindstreep zien te halen..

 

Vz.

Het is dan ook geen wonder dat deze begroting niet bepaald barst van visie en ambitie.

Jammer is wel dat dit college niet is staat is gebleken, of de wil niet had, om de , reeds in het voorjaar , samen met de ondernemers vereniging gepresenteerde plannen, mede te betrekken bij deze begroting. Dat wordt nu voor zich uit geschoven en zal door een volgend college wellicht behandeld moeten worden.

Vz. Als we het coalitieakkoord er nog eens bij pakken, zien we dat er door dit college een behoorlijk aantal punten zijn gerealiseerd. Nou ja, met uitzondering van programma 10 van het coalitieakkoord: De komende coalitieperiode wordt- in principe- de OZB alleen met het inflatiepercentage verhoogd, de exorbitante verhoging van de ozb verleden jaar maakt duidelijk dat ook principes in een coalitieakkoord rekbaar zijn.

Verder lees ik reeds in het coalitieakkoord een passage over duurzaam bouwen, ook dit behoeft dus nog steeds aandacht van dit college..

 

Vz. Bij het aantreden van dit college werd door sommigen getwijfeld of dit college er wel was voor alle Scherpenzelers, of alleen voor het christelijke deel van onze bevolking. Het college heeft toen ten stelligste beweerd dat zij er voor alle inwoners van Scherpenzeel is. Met name binnen het sociaal domein lijkt dit ook inderdaad zo te zijn.

Toch bespeur ik een toenemend gevoel van onbehagen bij onze inwoners , met name op het gebied van Ruimtelijke Ordening.. Dit wordt mede veroorzaakt door gevoelens die zijn ontstaan na de toestemming voor een kerk op een industrieterrein, en een voornemen om een christelijk gasthuis te realiseren op de hoek Roelllaan-Brinkkanterweg.

Het gemak waarmede soms een bestemmingsplan wordt gewijzigd, en soms ook juist niet, zorgt in onze gemeente voor onrust en een gevoel van ongelijkheid.

Ik verzoek het college om daar extra aandacht aan te schenken.

Vz.

Zoals wellicht bekend is PRO Scherpenzeel voorstander van het afschaffen van het ambtsgebed. Dit om uiting te geven aan het feit dat het college er, inderdaad, is voor iedere inwoner, en dat iedere Scherpenzeler, in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of geslacht.

Het , tegen de wil van sommigen, opdringen van een ambtsgebed lijkt daarmede strijdig te zijn.

Wellicht kan dit college nadenken over een voorstel om de openbare raadsvergadering te openen op een manier die echt voor alle inwoners spreekt.

Dit kost niets en kan dus budgettair nautraal.

Op het gebied van volksgezondheid, o.a. de fijnstofproblematiek., wordt samen met gemeente Barneveld en de Wageningen Universiteit, hard gewerkt aan diverse modellen om dit probleem te lijf te gaan.

Waakzaamheid van het college op dit belangrijke terrein blijft ons inziens geboden.

Overigens over fijnstof gesproken, de lobby om overlast door houtstook te bestrijden zal de leden van deze raad ook wel bereikt hebben. Als gemeente zullen we daar ook aandacht voor moeten hebben. Is het college bereidt om hierover ook met onze bewoners te communiceren ?

 

Vz. De toenemende wereldwijde bevolkingsgroei, productietoename en afvalstromen van met name niet afbreekbare stoffen en plastics zijn een regelrechte bedreiging van de mensheid. In Scherpenzeel lossen we dat niet op. Wat we wel kunnen is om, op onze gemeentelijke schaal , al het mogelijke in het werk te stellen om een gezonde en prettige leefomgeving te garanderen.

Ik verzoek het college om ook bij beleidskeuzes van economisch belang de weegschaal door te laten slaan ten gunste van die toekomstige leefomgeving.

Willen we immers niet allemaal dat onze achterkleinkinderen ook nog kunnen genieten van herten die ,s morgensvroeg langs de luntersebeek of het valleikanaal lopen ? en dan zonder dat die kinderen met mondkapjes voor, buiten moeten lopen , zoals nu in sommige Japanse steden ?

 

Vz.

Het is vandaag de dag van de mantelzorg. Gelukkig hebben we in ons dorp vele mantelzorgers en vrijwilligers. Allemaal zijn ze van groot belang voor onze samenleving. Of het nu gaat over koffieschenken in Huis in de Wei, het penningmeesterschap van de volleybalclub, het wassen van de kleding van het voetbalelftal, of het dagelijks een wandeling maken met iemand die daarbij hulp nodig heeft. Er zijn er ook die voor dit onbetaalde werk een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten hebben , een zgn. VOG. Deze kan je aanvragen bij de gemeente en kost 41,- euro.

Wel raar dat je moet betalen om onbetaald werk te doen.

Is het college bereidt om te onderzoeken of deze VOG gratis kan worden verstrekt aan mantelzorgers en vrijwilligers . Uiteraard onder bepaalde randvoorwaarden .

Afsluitend vz:

Al met al geeft deze begroting PRO Scherpenzeel geen reden om deze niet te steunen. Wij zullen dan ook instemmen met deze begroting.”