College 2018 – 2022 | Sociaal, Duurzaam en Ondernemend

Op 3 mei 2018 hebben Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS), Christen Unie (CU) en PRO Scherpenzeel een coalitieakkoord gesloten. Daarmee gaan we gezamenlijk een ander geluid laten horen in de gemeente Scherpenzeel.

Ad van Es: Onze wethouder in het college 2018 – 2022

Een coalitie betekent ook dat er wethouders zijn geselecteerd. Vanuit PRO Scherpenzeel hebben we tijdens de verkiezingen van 21 maart 2018 al aangegeven dat wij Ad van Es, onze oud fractieleider, als wethouderskandidaat beschikbaar hebben. Hij zal in het nieuwe college deelnemen. Ad zal onder het belangrijke anker Duurzaamheid vorm gaan geven. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor Economisch beleid, Verkeer en Vervoer en Cultuur.

Direct naar het akkoord? Coalitieakkoord Scherpenzeel 2018 – 2022

Onderstaand is de inleiding van het coalitieakkoord beschreven. Een citaat:

“Scherpenzeel is een zelfstandige gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS), ChristenUnie (CU) en PRO Scherpenzeel (PRO) zetten zich de komende jaren in voor een sociale, duurzame en ondernemende sa-menleving waarin iedereen meedoet en zich veilig en geaccepteerd voelt.

GBS, CU en PRO tonen bestuurskracht en daadkracht naar inwoners, maar zeker ook naar de “buitenwereld”, zoals omliggende gemeenten, de regio en de provincie Gelderland.
Mede om dat mogelijk te maken, is gekozen voor drie wethouders en versterking van de or-ganisatie op het punt van strategische advisering en bestuurlijke ondersteuning.
De partijen werken meer dan ooit nauw samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, de regio en andere overheden. Dat past goed bij de veranderende rol van de overheid: niet langer beleidsbepaler of regisseur, maar één van de netwerkpartijen om samen met anderen beleid te maken en uit te voeren.

GBS, CU en PRO Scherpenzeel vinden het belangrijk dat inwoners, organisaties en onderne-mers vertrouwen hebben in de gemeentelijke overheid die open en transparant is en – meer nog dan nu – duidelijk, klantgericht, betrouwbaar, verbindend en tijdig met inwoners, maat-schappelijke organisaties en ondernemers communiceert.

Dienstverlening
De gemeente Scherpenzeel is er eerst en vooral voor haar inwoners, organisaties en onderne-mers; die houding bepaalt de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat er om dat we met el-kaar denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Samen geven we Scherpenzeel vorm. Samen werken we aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 “Sociaal – Duurzaam – Ondernemend” bevat een groot aantal voornemens dat wij de komende jaren – in een constructieve samenwerking met de hele ge-meenteraad – willen uitvoeren. Wij kunnen en mogen op deze manier een belangrijke bij-drage leveren aan een toekomstbestendig Scherpenzeel in het algemeen en het welzijn van onze inwoners in het bijzonder.

Scherpenzeel, 7 mei 2018”

bron: coalitieaccoord 2018 – 2022