Programma 2018 – 2022

Voor u liggen de ambitieuze plannen van PRO Scherpenzeel voor de gemeente Scherpenzeel voor de periode 2018 – 2022 en daarna.

PRO Scherpenzeel wil de komende jaren inzetten op haar drie drijfveren: Sociaal, gelijkwaardig en duurzaam. Deze drie speerpunten zijn de basis van ons bestaan als partij. Wij zijn van mening dat er voor iedereen een gelijkwaardige plaats moet zijn in de samenleving. Wij zijn vooral ook van mening dat Scherpenzeel van ons allemaal is. Er is geen ‘wij en zij’, maar ONS.

Ons ideale Scherpenzeel is een groen dorp met voldoende faciliteiten op het gebied van sport, zorg en winkels. Een gezellig dorp ook, waar leuke evenementen worden georganiseerd en waar genoeg te beleven is voor jong en oud, ook voor mensen met een kleine beurs, op alle dagen van de week.

Aan de hand van onze drie speerpunten geven wij aan hoe we samen, met gemeente en inwoners, ons ideale dorp kunnen verwezenlijken.

Sociaal

 • PRO Scherpenzeel gaat voor een sociaal Scherpenzeel. Binnen een kleine gemeenschap kijken we naar elkaar om en zorgen we voor de kwetsbare burgers. Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving, iedereen heeft het recht om mee te doen.
 • Meer sociale huurwoningen zodat iedereen kan wonen in ons dorp, ongeacht inkomen, leeftijd of gezinssamenstelling. Stimuleren van levensloopbestendige woningen, zowel koop als huur.
 • Ook mensen met lage inkomens de mogelijkheid bieden om deel te nemen participatiemogelijkheden geven aan sport en cultuur.
 • Behouden van subsidiemogelijkheden voor muzieklessen en onderzoeken of de duur van de subsidieperiode voldoende is.
 • Grotere samenwerking zorgaanbieders en gemeente, zoals bijvoorbeeld dmv een samenwerkingsverband om een kinderboerderij te realiseren.
 • Glasvezel als absolute noodzakelijke voorziening ook binnen bebouwde kom vanwege systemen die mantelzorgers ondersteunen, voor bereikbaarheid en mogelijkheden voor ondernemers en agrariërs.
 • Constructief meedenken en zo mogelijk steunen van initiatieven van de inwoners en de ondernemersvereniging. Uiteraard met inachtneming van cultuur-historische en groene gebieden, om werkgelegenheid te stimuleren als basis voor sociaal welzijn en participatie.
 • Actief investeren in sporten in Scherpenzeel. Bijdragen van de gemeente voor nieuwe voorzieningen in evenredigheid. Alle verenigingen verdienen steun.
 • Meer ruimte voor de jeugd in activiteiten die ze zelf willen organiseren, bijvoorbeeld voor PJGU.
 • Organisatie als scouting beter faciliteren in geschiktere, gezamenlijke binnen- en buitenruimte voor hun activiteiten.
 • Voor jeugd zonder verenigingslocatie ruimte en ondersteuning beschikbaar stellen om talenten te ontwikkelen.

Gelijkwaardig

De afgelopen jaren hebben wij veel onvrede gevoeld en gehoord bij de inwoners van ons mooie dorp. Inwoners hebben het gevoel dat zij niet gehoord worden en dat er in de achterkamertjes meer geregeld wordt. Hierdoor hebben veel inwoners van Scherpenzeel geen vertrouwen meer in de plaatselijke politiek. PRO Scherpenzeel wil iedere inwoner weer gelijke kansen bieden.

 • Burger en bestuurder verdienen dezelfde informatie. Integriteit als bestuur staat voorop.
 • Voor iedereen moet het prettig wonen zijn in Scherpenzeel, ongeacht je achtergrond of religie. Intensief samenwerken op ambtelijk niveau met andere gemeentes om dienstverlening in stand te houden. Vooruitzien en voorsorteren op komende regelgeving.
 • Actief inzetten op participeren door statushouders. Inwoners op vrijwillige basis betrekken bij de inburgering.
 • Statushouders (tevens) blijven aanmoedigen en mogelijkheden uitbreiden om stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld bij het Huis in de Wei, sportverenigingen, gemeente en andere plekken waar vrijwilligers- en  personeelstekorten zijn. Hierdoor maken de nieuwe Nederlanders ook meer kansen op de arbeidsmarkt en integreren ze sneller in de maatschappij.
 • In samenwerking met lokale zorginstellingen actief op zoek naar voldoende leer- en werkplekken bij lokale ondernemers om natuurlijke doorstroom van jongeren naar werk te bevorderen.
 • Voldoende activiteiten voor jongeren o.a. door contacten tussen de jongerenorganisaties te bevorderen. Bestaande activiteiten ondersteunen, faciliteren, uitbreiden en aanmoedigen.
 • Kritisch zijn naar de dienstregeling van busvervoerders. Goed openbaar vervoer is van cruciaal belang voor alle inwoners van ons dorp en voor haar bezoekers en werknemers.

Duurzaam

De klimaatverandering is een feit. Na Parijs is duurzaamheid een werkwoord geworden. PRO Scherpenzeel wil met de gemeenschap van Scherpenzeel aan de slag gaan met het opstellen van een plan van de aanpak voor verduurzaming in Scherpenzeel en met een actieve rol voor burgers.
PRO Scherpenzeel wil een aantal stevige ambities uitspreken:

 • Ambitie: in 2030 werkt de gemeente Scherpenzeel energieneutraal op alle gemeentelijke gebouwen en gronden.
 • Ambitie: Geen nieuwe aardgasaansluitingen meer in Scherpenzeel en het geleidelijk uitfaseren van bestaande aansluitingen.
 • Duurzame energiebronnen aanleggen en benutten op gemeentelijke gronden en gebouwen. Regierol voor de gemeente.
 • CO2-neutrale nieuwbouw als uitgangspunt. Dit zal in iedere overeenkomst met ontwikkelaars het uitgangspunt moeten worden.
 • Fijnstof is in onze regio een groot probleem. PRO Scherpenzeel zet zich regionaal in om dit drastisch te verminderen. Geen extra vervuilende bedrijven en vervuilende, stoppende bedrijven niet over laten nemen.
 • We willen een fiets-veilig dorp. Plein 1940 in dienst van sfeer in plaats van parkeerplaatsen. Propageren van fietsverkeer binnen het dorp. Instellen van fietsstraat op de Dorpsstraat en aanpakken gevaarlijke kruising bij de Grote Kerk.
 • Als gemeente samenwerken met bestaande en nieuwe bedrijven die duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan.
 • PRO Scherpenzeel wil particulieren en ondernemers stimuleren initiatieven te nemen ingeval van langdurige leegstand van bijv. winkels. Goed (glasvezel)internet is voor beide groepen een must.
 • Duurzaamheid bij bedrijven en ondernemers motiveren en soms zelfs verplichten. Energieneutraal bouwen, net als bij woningbouw.
 • Met het oog op verwacht toenemend gebruik van elektrische auto’s voldoende laadpalen.
 • Snippergroen door burgerinitiatieven laten onderhouden: speciaal inzetten op bloeiend spul ivm de teruglopende insectenstand.
 • We blijven intensief monitoren op de fijnstofconcentratie in onze regio en de impact hiervan op onze gezondheid. Tevens blijven we actief zoeken naar innovatieve oplossingen om dit te verbeteren.