Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Blijvend groen, sociaal en gelijkwaardig in een zelfstandige gemeente

2020 en 2021 zijn in meerdere opzichten jaren geweest die we als Scherpenzelers niet snel zullen vergeten. In het bijzonder hebben voor ons dorp de coronacrisis en het herindelingsproces een grote impact gehad op onze samenleving.

De coronacrisis heeft diepe wonden geslagen in onze samenleving. De vele zieken en de lege plekken die er binnen families en vriendenkringen zijn gevallen zijn onbeschrijfelijk. Maar ook de verdergaande polarisatie door deze pandemie is zeer zorgelijk te noemen. Ook in Scherpenzeel is er een verregaande discussie over hoe om te gaan met de maatregelen tegen het virus.

Het herindelingsproces was ook voor vele inwoners een pijnlijke discussie. Na de stemming in de Provinciale Staten heeft de minister uitspraak gedaan dat zij geen directe noodzaak ziet tot herindeling. Ondanks dat wij in het belang van Scherpenzeel graag hadden gezien dat de minister tot een ander oordeel was gekomen, zijn we bij PRO Scherpenzeel niet somber over de toekomst. We verwijzen naar de, in onze ogen, belangrijkste zin uit de Toekomstvisie 2030 die raadsbreed is vastgesteld: “Verder vinden bijna alle Scherpenzelers een groen Scherpenzeel met een gemeenschapszin en mooie voorzieningen erg belangrijk.”

Die voorzieningen en die gemeenschapszin zijn wat Scherpenzeel, Scherpenzeel maakt. Die gemeenschapszin zorgt ervoor dat we, ondanks meningsverschillen, weer schouder aan schouder onze voetbalclubs langs de lijn staan aan te moedigen, dat we naast elkaar in de kerk zitten, dat we boodschappen doen voor onze buurvrouw die slecht ter been is.

PRO Scherpenzeel werkt altijd vanuit het gedachtengoed: Sociaal, Gelijkwaardig en Duurzaam. Ook deze periode zijn dit weer onze kernbegrippen. We hebben deze keer deze drie kernbegrippen onderverdeeld in zes thema’s. Aan de hand van deze thema’s willen we je meenemen in de plannen voor ons dorp.

Annet van Riel
Lijsttrekker PRO Scherpenzeel
februari 2022

Thema’s:

 1. Bouwen, wonen en mobiliteit
 2. Sociaal domein
 3. Ondernemen en economie
 4. Duurzaamheid en natuur
 5. Gemeenschapszin en voorzieningen
 6. Financiën en bestuur

1. Bouwen, wonen en mobiliteit

 • We moeten scherpe keuzes maken door de schaarste aan ruimte. De discussie moet gevoerd worden over hoever je gaat met groeien als gemeente. Zijn er grenzen aan de groei?
  We willen allemaal wonen, werken en recreëren in de directe omgeving. Ook moeten er oplossingen komen voor de energietransitie, deze oplossingen vragen ook ruimte. Bovendien willen we de natuur ook de ruimte blijven geven en willen we geen groen inleveren. Dit alles bij elkaar betekent dat we scherpe keuzes moeten maken in welke grond waarvoor bestemd gaat worden. Eén van de belangrijkste thema’s hierin is dat wij het nieuw bouwen voor wonen en werken binnen de rondweg willen houden. Scherpenzeel-Noord, dus boven de rondweg, is nu natuur en agrarisch gebied, dat willen wij zo houden.
 • Leeftijdsbestendig en leeftijdsgericht bouwen en wonen
  Er zijn veel woningen nodig. Waar behoefte aan is, zijn betaalbare eengezinswoningen, seniorenwoningen, starterswoningen en woningen voor spoedzoekers voor mensen uit onze eigen regio. We zien echter dat er in Scherpenzeel nu vooral woningen worden gebouwd voor de Randstad. De dure huizen die nu meest gebouwd worden, worden vaak gevuld door woningzoekenden uit de Randstad, terwijl deze grond, wat PRO Scherpenzeel betreft, beter gebruikt kan worden voor de Scherpenzeelse jongeren. Met de nieuwe wet m.b.t. voorrang voor lokale woningzoekenden in aantocht willen we vrijkomende koopwoningen eerst aanbieden aan lokale woningzoekenden.
 • We willen ook het flexibel wonen bevorderen. Denk aan oplossingen zoals tiny houses, groepswoningen, erfdelen, ombouwen van winkel-, bedrijfs- en kantoorpanden en woningsplitsen. Dit kan op korte termijn veel extra woningen opleveren zonder natuurgrond in te leveren. Wel moeten huurders dezelfde bescherming blijven krijgen die ze nu hebben.Ook hier willen we de discussie voeren: hoe ver willen we groeien? Willen we inderdaad de plannen van het huidige college volgen en 1.000 woningen bouwen? Wij vinden van niet. Meer dan 1.000 woningen is niet haalbaar voor het leefklimaat in Scherpenzeel. PRO Scherpenzeel wil ook niet hoger dan 4 verdiepingen bouwen. Bijkomend probleem is dat ons dorp niet is ingericht op minimaal 2.000 extra inwoners. Onze scholen, verenigingen, ambtenaren, winkelbestand, etc, zijn niet ingesteld op zoveel extra inwoners. We zien bij het huidige college onvoldoende aandacht voor deze bezwaren, maar dit is echt een punt van zorg. De mening van de inwoners moet hierbij ook echt meegenomen worden.
 • Duurzaamheid is bij bouwen een belangrijk thema. Niet alleen gasloos en energie neutraal bouwen valt daar onder, maar ook bouwen voor de lange termijn.
 • We willen vooral investeren in huurwoningen, zowel voor de lage inkomens, als voor de mensen die niet voor sociale huur in aanmerking komen. En ook hier geldt: eerst aanbieden aan de eigen inwoners. Tevens is het van belang dat ook de huurwoningen aangepast worden naar de huidige tijd, PRO Scherpenzeel zet in op: alle huurwoningen energie neutraal in 2040.
 • Ontsluitingswegen en mobiliteit: de centrumvisie ligt al veel te lang op de plank in het gemeentehuis. Het kruispunt rond de Grote Kerk is een levensgevaarlijk punt, waar dagelijks honderden kinderen en fietsers langskomen.
 • Bij het plannen van de wijk de Nieuwe Koepel wordt veel te weinig rekening gehouden met het extra verkeer dat hierdoor gaat worden veroorzaakt. Terwijl een groot gedeelte van dit verkeer straks langs de nieuwe Jumbo zal moeten gaan, die op zichzelf al extra verkeer oplevert. Er moet dus een slim en goed plan komen om al die verkeersstromen in goede banen te leiden. Een goede parkeergarage onder de Jumbo zou al een hoop drukte rondom de Jumbo schelen, net als het invoeren van eenrichtingsverkeer op de drukke plekken.
 • Daarbij willen we ook inzetten op bevordering van fietsverkeer naar het centrum en de scholen. Dit is de veiligste manier om je te verplaatsen in de mooie, oude straten van Scherpenzeel. Een fietsstraat zoals dit in Woudenberg is aangelegd is een mooie optie. Wij willen het verkeer en vervoer in de toekomst volgens het principe van STOP in goede en veilige banen leiden. STOP staat voor de volgorde in prioriteit van Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Persoonlijk autovervoer.
 • Goed openbaar vervoer is van cruciaal belang voor alle inwoners van ons dorp en voor haar bezoekers en werknemers. Kinderen en jongeren moeten naar school of college kunnen, wat ook weer doorwerkt in het in het dorp houden van de jongere generatie. Goede buslijnen naar Amersfoort, Barneveld en Veenendaal zijn daarbij van groot belang. Ook willen we kijken naar de mogelijkheden om betere aansluitingen te krijgen richting Maarsbergen, Overberg en Zeist. In Maarsbergen zitten veel kinderen uit ons dorp op school, die vaak lang onderweg zijn.

2. Sociaal

PRO Scherpenzeel is de sociale partij van Scherpenzeel. We hebben ons altijd hard gemaakt kwetsbare inwoners en blijven dat ook doen.

 • De kwetsbare inwoners van Scherpenzeel hebben al veel voor hun kiezen gehad. We staan dan ook niet achter opmerkingen van andere partijen die zeggen dat: ”de minima al zoveel douceurtjes hebben gehad”. Juist deze groep inwoners heeft onze steun nodig om de moeilijke hobbels die het leven voor hen opwerpt op te vangen.
 • Zo zijn we erg voor outreachend werken: het actief benaderen van inwoners. Bij deze vorm van hulpverlening zoek je risico-gezinnen actief op en bied je pro-actief een helpende hand. In een door ons ingediende en raadsbreed aangenomen motie werd het college in 2021 hier ook toe opgeroepen. Echter is dit tot op heden nog niet van de grond gekomen. Nog te vaak worden problemen binnen een huishouden onder het tapijt geschoven. Juist het outreachend werken kan veel leed voorkomen, door actief mensen op te zoeken en door te vragen over de problemen die ze tegenkomen. Dit voorkomt niet alleen veel leed, maar scheelt de gemeente ook veel geld.
 • Belangrijk daarbij is dat er een continuïteit is van ambtenaren. Nog te vaak hebben inwoners te maken met wisselende ambtenaren waardoor burgers vaak steeds opnieuw hun verhaal moeten doen aan een onbekende. Pijnlijk voor de burger en ingewikkeld en tijdrovend voor de ambtenaar. We willen dus inzetten op aannemen van sociaal domein-medewerkers die zich voor langere tijd aan de gemeente Scherpenzeel willen verbinden. Bijv. door het, waar mogelijk, creëren van een aantrekkelijker opleidingsbeleid.
 • Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom het leerlingenvervoer van leerlingen vanuit Scherpenzeel naar instellingen voor speciaal onderwijs in de regio. We hebben ons er als PRO Scherpenzeel steeds hard voor gemaakt dat dit in goede harmonie met de ouders geregeld wordt en dat kinderen niet gepusht mogen worden om stappen te nemen waar ze nog niet aan toe zijn. Kinderen van 9 jaar hoeven van ons niet op de fiets naar Veenendaal, de Glind of Barneveld. We blijven dit monitoren en vinden dat de ouders en de kinderen een nog actievere rol hierin moeten krijgen.
 • Er gaat de komende jaren weer veel veranderen op het gebied van begeleid en beschermd wonen. Als gemeente zullen we deze kanteling in goede banen moeten leiden en houden. In Scherpenzeel zijn relatief veel woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, waardoor we veel van deze veranderingen zullen merken. Voor de betrokken inwoners is het van het grootste belang dat zij van de verandering van financieringsstromen en bestuurlijke maatregelen weinig tot niks merken. De continuïteit van de zorg is enorm belangrijk.
 • Onder jongeren is een stijging te zien van overmatig alcohol- en drugsgebruik. PRO Scherpenzeel wil onderzoek naar effectieve preventiemodellen. Naar idee van het IJslandsmodel: het creëren van een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien zonder alcohol en drugs. In het “IJslands Model wordt er geld en tijd geïnvesteerd in de jeugd door middel van het actief aanbieden van sport en cultuur, wat in IJsland preventief al heel veel heeft opgeleverd. Voor een gezonde toekomst voor onze jeugd is het dan ook erg belangrijk om hierbij ook extra in te zetten op bewegen, sport en gezonde voeding bij jongeren. Daarbij is het belangrijk dat wij als volwassenen niet over maar vooral ook met jongeren hierover plannen ontwikkelen. Zo willen we budget beschikbaar stellen voor “het beste idee over gezondheid”, een prijsvraag voor de jeugd.
 • Onze jongeren hebben een zware tijd achter de rug. Weinig contact met vrienden, veel minder kunnen sporten en thuis achter het beeldscherm de lessen volgen hebben de afgelopen tijd een flinke invloed gehad op deze generatie. PRO Scherpenzeel wil dan ook inzetten op meer aandacht voor de jeugd. We denken dan aan veel zaken op het gebied van mentale gezondheid, recreatie en sport. We zullen een paar concrete ideeën benoemen.
 • De woningnood is gigantisch. De jongeren met een kwetsbare achtergrond die graag in Scherpenzeel willen blijven hebben niet heel veel keus momenteel. In diverse plaatsen in Nederland draait het project “kamers met aandacht” (www.kamersmetaandacht.nl) al een hele tijd succesvol. Woningeigenaren en huurders die hieraan meedoen stellen een kamer beschikbaar voor een kwetsbare jongere die nog niet helemaal zelfstandig kan wonen. De jongere blijft daar wonen (met professionele begeleiding) tot het zelfstandig kan wonen en dan komt er weer ruimte voor een volgende jongere.
 • Onze jeugd is de afgelopen jaren hard getroffen door alle corona maatregelen. Er zal meer beroep worden gedaan op de jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk om ook daarover mét onze jeugd in gesprek te gaan.
 • We willen dat er nog meer steun wordt geboden aan asielzoekers en statushouders. Ook hier geldt dat preventie van uitval op de arbeidsmarkt en taalachterstanden van groot belang is voor de lange termijn. Inzetten op taaleducatie, inburgering en meedoen in de maatschappij hebben hun vruchten de afgelopen tijd afgeworpen. Er is nog een slag te slaan met mensen meer betrekken bij ons actieve verenigingsleven, wat een win-win is voor alle partijen. Statushouders burgeren sneller in en de verenigingen hebben er handjes bij.
 • Ook willen we inzetten op zwemlessen en op het actief aanbieden van een (proef-) lidmaatschap bij een vereniging voor volwassen statushouders.
 • Tevens zijn er steeds meer mensen die hier tijdelijk komen werken. Denk aan de bouw, productie of verzorging. Wij willen dat zij in veilige en gezonde omstandigheden kunnen werken èn wonen.

3. Ondernemen en economie

 • Bedrijven hebben door de corona crisis flinke klappen gekregen en de ondernemers kregen daarbij niet altijd de hulp van de gemeente en andere overheden die ze nodig hadden. Het toerisme, de horeca en de winkels; ze hebben het heel zwaar gehad. In overleg met de ondernemers moet er gekeken worden waar er nog schade ligt en wat eraan te doen is, al dan niet met ondersteuning van de gemeente.
 • PRO Scherpenzeel is van mening dat er meer ingezet moet worden op natuur. Daarom kiest PRO Scherpenzeel in de discussie over het Zwarte Land II voor een “nee, tenzij”. Die “tenzij” betekent dat er een duurzaam plan moet komen, waarbij de huidige waarde van de biodiversiteit behouden blijft en bij voorkeur verder wordt uitgebouwd. Het mooie kampen-landschap met houtwallen en weide is een goede basis voor de biodiversiteit, maar kan nog verder worden uitgebouwd, bijvoorbeeld door biologisch boeren.
 • Het plan voor een kinderboerderij in Scherpenzeel wordt volledig omarmd door PRO Scherpenzeel. We zien een duurzame plek voor ons, met alle ruimte voor biodiversiteit en aandacht voor inheemse planten- en dierensoorten. Het plan van een kinderboerderij kan mooi gecombineerd worden met bijvoorbeeld een voedselbos en een plek voor Tiny Houses.
 • Een droom van PRO Scherpenzeel is al heel lang om Plein 1940 om te toveren tot een horeca plein. Daarbij is de centrumvisie weer van groot belang. Er is nu een versnippering gaande van winkels op diverse plekken in het centrum van het dorp.
 • Wij zijn voor het meer clusteren van de winkels en van de horeca. Daar hebben zowel de winkeliers, als de horecaondernemers profijt van. De vele fietsers, wandelaars, motorrijders en andere toeristen moeten worden uitgenodigd om aan te schuiven op een gezellig pleintje.
 • Ook het laten terugkeren van de oude muziektent op het plein hoort daarbij. Wij stellen voor om te beginnen met de parkeerplaatsen aan Plein 1940 in de zomer beschikbaar te stellen als terras, met de muziektent erbij als kloppend hart. Leuke optredens van de lokale muziekverenigingen of andere optredens zorgen voor de verbinding in het dorp.

4. Duurzaamheid en natuur

 • PRO Scherpenzeel is de groene partij van ons mooie dorp en zal zich aan alle kanten blijven inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. We leven in een bijzondere tijd. Inmiddels is wereldwijd duidelijk geworden dat de klimaatbewusten geen roependen in de woestijn meer zijn maar dat er serieuze uitdagingen op ons liggen te wachten. Als gemeente merken we veel van deze beleidswijzigingen. De warmtevisie, de energietransitie, het behoud en uitbreiden van groen zijn opdrachten die elke gemeente moet invullen. Tot nu toe heeft Scherpenzeel hier geen grote stappen in gezet. Vitaliteit en duurzaamheid zijn daarbij de belangrijkste onderwerpen. We moeten inspelen op de snelle veranderingen en meegaan met de tijd. Niet bouwen over de rondweg is daarbij een belangrijk thema voor ons. We hebben het groen in dat gebied hard nodig.
 • We pleiten er dan ook voor dat Landgoed Scherpenzeel als kloppend hart van ons groene dorp het middelpunt blijft, met mogelijkheden voor recreatie en misschien zelfs horeca. Dit mag echter niet ten koste gaan van het mooie, groen karakter wat onze parel van het dorp heeft. Zo vinden we dat er nu wel genoeg parkeerplaatsen zijn aangelegd ten koste van beplanting.
 • We blijven streven naar zonnepanelen op daken van sport, cultuur en overheid. Er worden nog te veel daken niet benut en als gemeente moeten we daarin het goede voorbeeld geven. In het huidige coalitieakkoord zou dit aangepakt worden maar dat is niet gebeurd. Ook moeten er meer subsidiemogelijkheden komen voor mensen die hun huis willen verduurzamen. Nu wordt er bijvoorbeeld geen subsidie gegeven als mensen een warmtepomp willen, terwijl hier wel veel winst valt te behalen. Ook moeten er duidelijkere afspraken komen met de woningbouwvereniging en met particuliere verhuurders.
 • Windmolens zijn een gevoelig onderwerp. Toch zijn deze nodig om de energietransitie in goede banen te leiden. De windmolens moeten komen op de plek waar ze de minste overlast bezorgen voor mens en natuur, maar waar ze wel winst opleveren voor de energiewinning. Ook moet er steeds oog blijven voor de veranderingen in de markt en moeten we open blijven staan voor nieuwe ideeën. De samenwerking met de andere gemeentes in de regio Foodvalley is daarbij van groot belang. We kunnen dit niet alleen.
 • We willen inzetten op meer (snipper)groen en we willen meer behoud en versterking van de biodiversiteit. Dit kan op grote schaal door bijvoorbeeld meer groene daken en agrarische grond teruggeven aan de natuur, maar ook op kleine schaal door bushokjes een groen dak te geven, de rotondes nog duurzamer (zie het voorbeeld van de rotonde bij de Breehoek afgelopen zomer) in te zaaien en meer groen in de eigen tuin stimuleren. Ook kunnen we bijvoorbeeld denken aan minizonnepanelen boven de lantaarnpalen, zodat deze hun eigen stroom opwekken. Überhaupt moeten er meer laadpalen komen voor elektrische fietsen en auto’s. Ook willen we in Scherpenzeel-Noord een geboortebos aanleggen.
 • Ook het waterbeheer is hierbij van groot belang. We willen geen natte voeten krijgen, maar in tijden van extreme droogte hebben we ook te maken met een watertekort. De discussie hierover moet niet alleen met boeren en andere grondeigenaren in het buitengebied worden gevoerd, maar zeker ook met het bewoners, bedrijfsleven en het waterschap.

5. Voorzieningen en gemeenschapszin

We maken ons grote zorgen over het behoud van onze voorzieningen. Aan de ene kant is er een tekort om alle voorzieningen in de benen te houden, aan de andere kant komt er door de grote groei van het dorp steeds meer vraag.

 • Het huidige college is blind voor de gevolgen van de bevolkingsgroei die ons dorp staat te wachten ten gevolge van alle bouwplannen. Zo is er voor de nieuwe wijk De Nieuwe Koepel, geen school gepland. Een motie van de CU, uiteraard door ons ondersteund, om in ieder geval de grond te reserveren haalde het niet. Terwijl onze scholen bijna aan de maximum zitten wat ze kunnen hebben. Laat staan als er zoveel nieuwe woningen bijkomen, waar toch vooral jonge gezinnen in zullen komen. Er moet dus ruimte bestemd worden voor nieuwe scholen of voor uitbreiding van de huidige scholen. Hetzelfde geldt voor huisartsen, tandartsen en andere (para-) medisch personeel. Ook moet er vooruit worden gedacht aan mogelijk uitbreiding van bijv. (sport-)voorzieningen.
 • We zetten al vanaf het begin van ons bestaan als politieke partij hard in op gelijkwaardigheid. “Iedereen in Scherpenzeel hoort erbij en mag zichzelf zijn” is ons standpunt. We zien echter nog te vaak dat mensen van de LHBTI-gemeenschap zich niet thuis voelen in ons dorp en vertrekken.
 • We strijden voor het ophangen van de regenboogvlag aan het gemeentehuis en op andere belangrijke plekken zoals de Breehoek, sportverenigingen en de kerken. Ja, die vlag is alleen een symbool, maar wel een belangrijk symbool om als dorp uit te stralen dat iedereen hier welkom is en erbij mag horen.
 • En uiteraard blijven we ons ook op andere onderwerpen inzetten voor inclusiviteit.
  Zo zorgen we ervoor dat de speeltuinen ook toegankelijk zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking. De gemeente werkt ook (meer) samen in overleg met onderwijs, bibliotheek en wijkteams aan de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid.
 • Ook maken we ons sterk voor het vervangen van het ambtsgebed voor een moment van stilte. Zo kan iedere deelnemer aan de vergadering op zijn of haar eigen wijze kiezen voor bezinning, gebed of een andere vorm om de vergadering aan te vangen. We zijn sowieso voor meer ruimte voor andere religies in ons dorp. Zo moet de moslimgemeenschap in Scherpenzeel nog naar andere plaatsen uitwijken, wellicht willen zij ook graag een eigen ruimte in ons dorp.
 • De gemeenschapszin is wat ons dorp steeds groot heeft gemaakt. We staan klaar voor elkaar en steunen elkaar waar nodig. Om dit nog verder te ondersteunen moeten verenigingen die de inwoners verbinden meer subsidie krijgen. Denk hierbij aan verenigingen en stichtingen die feesten organiseren voor de inwoners, of aan organisaties die kwetsbare mensen ondersteunen.
 • Zoals eerder benoemd willen we investeren in het IJslands Model voor de jeugd. Daarbij wordt er geld en tijd geïnvesteerd in theater, muziek, sport, voeding en zingeving, om de jeugd een gezonde levenswijze bij te brengen. In IJsland leverde dit een enorme reductie op van het aantal jongeren wat in de verslavingszorg terechtkomt.

6. Financiën en bestuur

 • Het onderwerp financiën & bestuur heeft de afgelopen twee jaar onder een vergrootglas gelegen. Een aantal zaken is daarbij duidelijk geworden; er is een tekort aan ambtenaren en er is stelselmatig te weinig geld uitgegeven om het ambtenarenbestand op stand te brengen en te houden en dat wordt door het grote aantal nieuwe inwoners in de komende jaren alleen maar nijpender; we liggen aan het infuus van de bouwwinsten, als de grondprijs zakt zijn we de pineut; de participatieprocessen hebben te lijden gehad onder de coronacrisis; de contacten met de burgers zijn (mede door corona) minimaal geworden.
 • PRO Scherpenzeel wil dan ook een structurele dekking van de begroting en niet met knip- en plakwerk zoals de afgelopen jaren het geval is. De bouwwinsten gaan in de reserves en de reserves worden gebruikt om tekorten aan te vullen. Het mag allemaal wel, maar verstandig is het op de lange termijn niet. Als we allemaal ons huishoudboekje zo zouden financieren, zouden we binnen zeer korte tijd allemaal failliet zijn. De huidige reserves lopen hard terug en met het kostbare verbouwen van de Breehoek is de bodem duidelijk in zicht.
 • De OZB gaat ontzettend hard omhoog. Ondanks de verkiezingsslogan van een andere partij 4 jaar geleden (mouwen omhoog, lasten omlaag) hebben ze deze periode als coalitiepartij de OZB met jaarlijks 6% verhoogd, voor 4 jaar achtereen! Dezelfde partij ontkende trouwens 2 jaar geleden dat er een probleem was met de financiën, we stonden er fantastisch voor. Waarom dan die hoge belastingen? Als we het zo goed doen kan de OZB toch wel alleen met de inflatie meestijgen? De lokale belastingdruk stijgt wat PRO Scherpenzeel betreft in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. We blijven streven naar een betere dekking van de kosten en baten en een gezond huishoudboekje van de gemeente. Waar nodig kan er burgerparticipatie worden ingezet om de lasten zo laag mogelijk te houden.
 • Het participatietraject van de bewoners van de Eikenlaan was succesvol. Een mooi voorbeeld waarbij je de kennis van de omgeving gebruikt en de burgers meeneemt in een veranderingsproces van hun directe woonomgeving. Deze participatie moet dan ook op meer plekken ingezet worden. De gemeente moet bewoners actief benaderen wat ze ervan vinden en niet alleen een oproepje op Facebook plaatsen.
 • De samenwerking met collega-gemeentes uit Foodvalley en andere buurgemeentes heeft te lijden gehad onder de fusie-discussie. Met name de relatie met Barneveld is verstoord. We moeten inzetten op het herstellen van deze relaties en weer een actieve rol gaan spelen in Foodvalley. Ook de samenwerking met de provincie is verstoord. We moeten zonder discussie over wie wat gedaan heeft gaan werken aan herstel. We kunnen niet zonder de provincie en zullen dus actief op zoek moeten gaan naar een verbetering van samenwerking.
 • Tot slot willen we inzetten op het verbeteren van de onderlinge verhoudingen in de lokale politiek. Met de komst van een nieuw college en een nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris kunnen niet alleen de banden met de regio aangehaald worden maar ook de samenwerking binnen de raad verbeterd worden. We willen graag gaan praten over de mogelijkheid om een “zakencollege” samen te stellen, bij voorkeur met een raadsbreed programma. De volledige raad stelt dan een programma op wat er de komende vier jaar gebeuren moet en er wordt een college aangesteld zonder politieke bagage, maar op basis van kennis en ervaring. De komende jaren moeten we de mouwen opstropen en aan het werk, los van politiek gekrakeel en machtspelletjes.